Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Çıkmış Mülakat Soruları Test 3 - Kamu Ders
 
logo
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Mülakat Soruları
2017 Yılı Çıkmış Mülakat Soruları Test 3
1.
Gürbulak sınır kapısı nerededir?
Doğru Cevap: "D" Doğubeyazıt
Soru Açıklaması
Gürbulak, Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydür. Gürbulak sınır kapısı,
Türkiye'yi İran'a bağlayan bir sınır kapısıdır.
2.
Nobel fizik ve kimya ödülleri hangi ülke tarafından verilir?
Doğru Cevap: "E" İsveç
Soru Açıklaması
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi fizik, kimya, ekonomi alanındaki ödüller, Karolinska Enstitüsü Fizyoloji veya Tıp alanındaki ödüller ve Norveç Nobel Komitesi edebiyat alanındaki ödüller vermektedir.
3.
Vekile yapılan tebligatlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan en sonuncusuna yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.
Soru Açıklaması
Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise; bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Zabıt Katibinin görevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" İşi biten dosyaları arşive kaldırmak
Soru Açıklaması
Zabıt Katibinin Görevleri: Hakim ve savcıların gözetim ve emri altında faaliyet gösteren zabıt katiplerinin atanmaları Adalet Komisyonları tarafından yapılır.

Zabıt katiplerinin temel görevi, hukuk ve ceza muhakemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlerinin verdiği işleri yapmaktır. Bu temel anlayışı çerçevesinde zabıt katiplerinin başlıca görevleri şunlardır:

 • Bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.

 • Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.

 • Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

 • Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

 • Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.

 • Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.

 • Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.

 • Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

 • Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

 • Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.

 • Dizi pusulası düzenlemek.

 • Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

 • İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.

 • Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

5.
Malabadi Köprüsü'ne ilişkin hangi il/ilçe eşleşmesi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Dİyarbakır/Sİlvan
Soru Açıklaması
Malabadi Köprüsü, Diyarbakır/Silvan ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
6.
2013 yılında Avrupa Birliğine katılan son ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hırvatistan
Soru Açıklaması
Avrupa Birliği'ne 2013 yılında katılan son ülke Hırvatistan olup, toplam üye sayısı 28'dir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi memurlara verilebilecek bir disiplin cezası değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzaklaştırma
Soru Açıklaması
Disiplin Cezaları :

Uyarma,

Kınama,

Aylıktan Kesme,

Kademe İlerlemesinin Durdurulması,

Memurluktan Çıkarma
8.
Siyasetnamenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nizamülmülk
Soru Açıklaması
Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi.
9.
UNICEF'in açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Soru Açıklaması
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması amacı ile kurulmuştur.
10.
Fiili ehliyet ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi hatalıdır?
Doğru Cevap: "E" Fiil ehliyetine sahip olmayan bir kimse ayırt etme gücüne sahiptir.
Soru Açıklaması
MADDE 9.- Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.

 1. Koşulları

 2. Genel olarak


MADDE 10.- Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.

 1. Erginlik


MADDE 11.- Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

Evlenme kişiyi ergin kılar.

 1. Erginkılınma


MADDE 12.- Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

 1. Ayırt etme gücü


MADDE 13.- Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.

III. Fiil ehliyetsizliği

 1. Genel olarak


MADDE 14.- Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.

 1. Ayırt etme gücünün bulunmaması


MADDE 15.- Kanunda gösterilen ayrık  durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.

 1. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar


MADDE 16.- Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.