Görevde Yükselme Sözlü Mülakatına İtiraz Başvurusu Dilekçe Örneği ve Gerekçeli Red Kararı - Kamu Ders
 

Görevde Yükselme Sözlü Mülakatına İtiraz Başvurusu Dilekçe Örneği ve Gerekçeli Red Kararı

admin
Kasım 6, 2017

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Mülakat Sonucuna Yapılan İtiraz ve Başvuru Sonucu

Savcılık Bürosu’nda görevli Zabıt Katibi’nin girmiş olduğu Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme sözlü mülakat sınavı sonucuna ilişkin “sınav esansında görüntü kaydına alınmaması”, “cevaplara ilişkin ayrıntılı tutanak tutulmaması”, “sözlü sınav süresinin çok kısa tutulması”, “soruların kura çekme yöntemi ile sorulmaması” ve “yazılı sınavın başarıdaki öneminin sözlü mülakat ile etkisiz hale getirilmesi” gibi gerekçelerle yapmış olduğu itiraz başvurusu yerinde görülmeyerek reddedildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun emsal kararında gerekçe olarak “sözlü sınavda adaylara yöneltilecek soruların hazırlanarak kayıt altına alındığı ve bu sorular arasından belirlenen soruların adaylara yöneltildiği, adaylar tarafından verilen yanıtların kurulun her üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağına göre verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü puanlarının belirlendiği, sınav kurulunun başkan ve üyeleri tarafından başvurucuya ayrı ayrı takdir edilen puanların aritmetik ortalamasına göre sözlü puanı 66 olan başvurucunun başarısız sayıldığı, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlendiği ve ilanının yapıldığı, başvuranın sözlü sınava ilişkin itirazının yine usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı, söz konusu işlemlerin hukuka ve hakkaniyete aykırı yapıldığına dair bir bilgi ve belge ibraz edilemediği gibi dosya kapsamında aksini gösterir bir bilgi ve belgenin de tespit edilemediği, soruların kura çekme yöntemi ile sorulmasını ve sınav esansında görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan herhangi bir hükmün mevzuatta yer almadığı, dolayısıyla böyle bir yöntem izlenmemiş olmasının işlemi sakatlamadığı” ibarelerine yer verildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Mülakat sonucuna itiraz

Şikayet başvurucusu; ….. Cumhuriyet Başsavcılığı ….. Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yaptığını, …../2015 tarihinde Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına girdiğini, yazılı sınavdan 87 puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazandığını, ancak …./2015 tarihinde …. Adli Yargı Komisyonunca gerçekleştirilen mülakat sınavında kendisine 61,00 puan verilerek başarısız sayıldığını, söz konusu mülakat sınavının, “sınav esansında görüntü kaydına alınmaması”, “cevaplara ilişkin ayrıntılı tutanak tutulmaması”, “sözlü sınav süresinin çok kısa tutulması”, “soruların kura çekme yöntemi ile sorulmaması” ve “yazılı sınavın başarıdaki öneminin sözlü mülakat ile etkisiz hale getirilmesi” gibi gerekçelerle objektif kriterlerden uzak, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, şahsının söz konusu mülakat sınavında başarılı sayılmasını talep etmektedir

Adalet Bakanlığı’nın İtirazın Reddi Talebi ve Cevabi Yazısı

. …./2015 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavında başarılı olarak sözlü sınavına katılmaya hak kazanan ve atamaları Adalet Komisyonlarınca teklif edilen personelden, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü sözlü sınavına girecekler için 08/10/2015 tarihli Bakanlık Olur’u ile sözlü sınav tarihini belirlemek, sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak, değerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, sözlü sınavına ilişkin itirazları sonuçlandırmak ve diğer işlemleri yürütmek üzere ….. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bünyesinde sözlü sınav kurulunun oluşturulduğu, bu kurul tarafından …./2015- …../2015 tarihleri arasında 6108 adayın sınavının yapıldığı,  Sözlü sınavda adaylara yöneltilecek soruların sözlü sınav kurulu tarafından önceden belirlendiği ve 19/10/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Ek- Kararla da kayıt altına alındığı, bu bağlamda hazırlanan 780 adet genel kültür ve 278 adet alan bilgisi olmak üzere toplam 1058 adet soru arasından, sözlü sınav esnasında kurul tarafından belirlenen soruların adaylara yöneltildiği, sözlü sınavının herhangi bir şekilde sesli ve görüntülü bir cihaz ile kayıt altına alınmadığı,  Adayların Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15/A maddesinde belirlenen “Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi”, “Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü”, “Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu”, “Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı”, “Genel kültürü ve genel yeteneği” ve “Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” da esas alınarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirildiği, şikayet başvurucusuna sözlü sınav kurulunun başkan ve üyeleri tarafından sırasıyla 69,62, 71, 66, 62 puan takdir edildiği, yine yönetmelik uyarınca her üyenin verdiği puanların aritmetik ortalaması alındığında davacının sözlü puanının 66 olarak tespit edildiği,  Sözlü sınava giren tüm adaylara sözlü sınav kurulunun her bir üyesi tarafından verilen sözlü puanlarının, yine her bir üye tarafından değerlendirme tutanaklarına yazıldığı ve imzalanarak kayıt altına alındığı, ayrıca tüm adaylara verilen puanların aritmetik ortalamasını da gösterir birleştirme tutanağının düzenlendiği, yeniden yapılan bir değerlendirmede de hukuka aykırı bir hususun bulunmadığı belirtilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Red Kararı Gerekçesi

Yukarıdan bu yana yapılan açıklamalar, anılan mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazıları, yargı kararları ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; Anayasanın 124 üncü maddesi ve anılan Kanunlara dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda; “Sözlü Sınav Kurulu”nun oluşturulduğu, sınav tarihinin belirlenerek ilan edildiği ve belirtilen tarihler arasında sözlü sınavın yapıldığı, sözlü sınavda adaylara yöneltilecek soruların hazırlanarak kayıt altına alındığı ve bu sorular arasından belirlenen soruların adaylara yöneltildiği, adaylar tarafından verilen yanıtların kurulun her üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağına göre verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü puanlarının belirlendiği, sınav kurulunun başkan ve üyeleri tarafından başvurucuya ayrı ayrı takdir edilen puanların aritmetik ortalamasına göre sözlü puanı 66 olan başvurucunun başarısız sayıldığı, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlendiği ve ilanının yapıldığı, başvuranın sözlü sınava ilişkin itirazının yine usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı, söz konusu işlemlerin hukuka ve hakkaniyete aykırı yapıldığına dair bir bilgi ve belge ibraz edilemediği gibi dosya kapsamında aksini gösterir bir bilgi ve belgenin de tespit edilemediği, soruların kura çekme yöntemi ile sorulmasını ve sınav esansında görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan herhangi bir hükmün mevzuatta yer almadığı, dolayısıyla böyle bir yöntem izlenmemiş olmasının işlemi sakatlamadığı, bu nedenlerle yönetmelikte belirlenen usulüne uygun olarak yapılan sınav ve komisyon tarafından mevzuatta belirtilen kriterler çerçevesinde sorulan sorulara verilen cevapların puan verilmek suretiyle değerlendirilmesi sonucunda yönetmelikte öngörülen başarı notunun altında puan alan başvurucu hakkında kurulan işlemde hukuka aykırılık tespit edilemediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Kararı incelemek için tıklayınız

Görevde Yükselmenin Kolay Yolu!
12 Haziran 2018

Üye OlŞifremi Unuttum